اطلاعیه ها

به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

اطلاعیه پذیرش و جذب بهورز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود برای تامین بهورز مورد نیاز خود در خانه های بهداشت روستاهای تابعه طبق مفاد دستورالعمل اجرایی پذیرش و جذب بهورز مصوب هیات امناء تعداد ۲۹ نفر زن/ مرد از بین افراد واجد شرایط و بومی روستا بشرح جدول پیوست را از طریق امتحان عمومی، تخصصی، مصاحبه و گزینش برای پذیرش و تربیت رشته شغلی بهورزی استخدام می نماید.

ادامه مطلب
اطلاعیه دوم مصاحبه آزمون استخدام پیمانی مهرماه ۱۴۰۲

لیست اسامی ، جدول زمان بندی و مکان مصاحبه مابقی شغل محل های آزمون استخدام پیمانی مهرماه ۱۴۰۲

پیرو اطلاعیه های قبلی به اطلاع پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت مرحله اول آزمون استخدام پیمانی مهرماه ۱۴۰۲ می رساند، لیست اسامی واجدین شرایط مابقی شغل محل های آزمون استخدامی سال جاری به جز رشته شغلی کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی جهت دعوت به مصاحبه از روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ لغایت شنبه ۳۰ / ۱۰ /۱۴۰۲ پیوست می باشد

ادامه مطلب
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

اطلاعیه لیست اسامی ، جدول زمان بندی و مکان مصاحبه آزمون استخدام پیمانی مهرماه ۱۴۰۲

پیرو اطلاعیه قبلی به اطلاع پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت مرحله اول آزمون استخدام پیمانی مهرماه ۱۴۰۲ می رساند، لیست اسامی واجدین شرایط تعدادی از شغل محل ها جهت دعوت به مصاحبه در روزهای دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ و سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ و چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ پیوست می باشد

ادامه مطلب