شرح وظایف کارگروه های کمیته پدافند غیرعامل

 

وظایف کارگروه درمان:

- ارتقای توانمندی ها و ظرفیت های درمان هر دانشگاه در مواجهه با انواع تهدیدات

-  همکاری و گزارش دهی سریع و به هنگام انواع حوادث به ستاد پدافند غیرعامل وزارت متبوع از لحظه وقوع تا پایان پاسخگویی در جهت ارتقاء توان زیرساخت های تشخیصی طبق فرمت های گزارش دهی ابلاغی

- تقویت و آموزش و ساماندهی تیم های درمانی و تشخیصی پاسخ سریع به انواع حوادث و تهدیدات

- بکارگیری آیین نامه ها، پروتکل ها و استاندارد های بومی حوزه درمان و تشخیص در برابر انواع تهدیدات

- ارتقای عملکرد سیستم های درمانی دانشگاه ها و بکارگیری فناوری های نوین و پیشرفته در درمان مصدومین ناشی از حوادث و انواع تهدیدات

- ارتقاء توان عملکردی و پاسخ به بحران در کادر درمان منطقه تحت پوشش

- حمایت از شرکت های خصوصی، دولتی، شرکت های دانش بنیان، نیروهای مسلح و... و صنایع

- تولید کننده تجهیزات درمانی و دارویی و جلب مشارکت آنان در منطقه تحت پوشش در جهت افزایش ظرفیت های خود اتکایی و تامین داروها و تجهیزات بهداشتی، امدادی، درمانی و بازتوانی

- ایجاد شبکه بیوبانک ها و شبکه ژنتیکی در نظام سلامت

-  ایجاد زیر ساخت های درمانی متناسب با تهدیدات منطقه که پاسخگوی تهدیدات منطقه در زمان بحران باشد

- تقویت و سرمایه گذاری جهت تربیت / جلب مشارکت نیروی انسانی توانا در زمینه آموزش، تحقیق، توسعه و تولید علوم و فناوری های پیشرفته حوزه خون به صورت بومی و خودکفا جهت ارتقا آمادگی  وپاسخگویی به انواع تهدیدات

- تقویت ظرفیت های صنعت بومی واکسن سازی کشور جهت ارتقای توان مصون سازی در مواجهه با انواع تهدیدات بالقوه زیستی

وظایف کارگروه بهداشت:

- ایجاد شبکه اطلاع رسانی همکاری و گزارش دهی سریع و به هنگام انواع حوادث به ستاد پدافند غیرعامل وزارت متبوع از لحظه وقوع تا پایان پاسخگویی

-  افزایش ظرفیت وارتقای توان رصد و پایش، تشخیص، درمان، بازیابی، بازتوانی، بازسازی، پاکسازی، رفع آلودگی ها و دفع بهداشتی آلاینده های ناشی از انواع تهدیدات

-  همکاری، حمایت و پشتیبانی از طراحی، اجرا و بهره برداری از طرح ها و برنامه های پدافند غیرعامل در نظام سلامت با هدف شناسایی آسیب پذیری ها وارتقای توانمندی ها و ظرفیت های مقابله با انواع تهدیدات

-  تقویت، ارتقاء و گسترش فرهنگ بهداشت عمومی، پیشگیری و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های تولید واکسن با رویکرد خوداتکایی و بومی و پاسخگو به آن ها در برابر انواع تهدیدات

-  بهره مندی از برنامه ریزی جهت ارائه آموزش های هدفمند پدافندی در حوزه بهداشت با هدف افزایش توانایی رصدو پایش، آمادگی، پاسخ ئدهی سریع و به روز بودن نظام بهداشتی در مواجهه با انواع تهدیدات

-  بهره مندی از نظام شبکه بهداشتی درمانی (PHC) بصورت برنامه های ادغام یافته مدیریت خطر انواع تهدیدات و حوادث و بلایا با تاکید بر مبانی و رویکردهای پدافند غیرعامل

-  توسعه کمی و کیفی سامانه های محدودسازی و ایزولاسیون تخصصی، مراقبت و کنترل بیماری ها و همچنین مراقبت و کنترل مرزها و مبادی ورودی کشور در حوزه دانشگاه مربوطه و همکاری در تقویت مرزبانی زیستی

- آموزش و تقویت علمی و عملی کارشناسان بهداشت حرفه ای صنایع پرخطر و تطبیق شرایط انبارهای مواد گندزدا و سموم بهداشت محیط با ضوابط و مقررات پدافند غیرعامل در مناطق تحت پوشش دانشگاه

-  تدوین دستورالعمل های استاندارد و بومی شده جهت آلودگی زدایی محیط و امحاء پسماندهای خطرناک صنایع و حوادث CBRNE

-  همکاری در تقویت و بازمهندسی CDC جامع نگر، تحلیل گر. آینده نگر با قدرت اشراف بر تهدیدات ملی، منطقه ای و بین المللی

وظایف کارگروه غذا و دارو:

- تقویت و ارتقای ظرفیت ها و توانایی های تجهیزاتی، تشخیصی و آزمایشگاهی دانشگاه و حوزه تحت پوشش در مواجهه با حوادث و انواع تهدیدات با تقویت آزمایشگاه های سطوح 2 و 3 ایمنی و افزایش ظرفیت های تشخیص سریع در حوادث تروریستی

-  ارتقای توان مصون سازی و ایزولاسیون با افزایش ظرفیت های خود اتکایی ( جلب مشارکت شرکت های خصوصی، دولتی، شرکت های دانش بنیان، نیروهای مسلح و...) در تامین داروها و تجهیزات بهداشتی، امدادی، درمانی، بازتوانی

- افزایش پژوهش های کاربردی در حوزه تهدیدات کالای سلامت و تمرکز بر حوزه های تشخیص، شناسایی، مقابله، پیشگیری، بازیابی و....

- همکاری با سازمان های همکار در تهیه و تولید و مصرف تجهیزات تشخیصی، داروها، واکسن ها، تجهیزات پزشکی مصرفی و ... و تلاش برای کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه و محصولات در حوزه سلامت

-  اتخاذ تدابیر لازم برای ذخیره سازی کالای استراتژیک سلامت در نقاط مورد نظر حوزه تحت پوشش و تشکیل انبارهای استراتژیک دارو و تجهیزات بر اساس نقشه خطر و عوامل منطقه ای ، جمعیتی و... طبق استانداردهای اعلام شده از دستگاه های ذیربط

- برآورد میزان دارو و تجهیزات و اقلام مورد نیاز پرمصرف و کلیدی برای حالت بحران نظیر تجهیزات حفاظت فردی، سرنگ، سرم، گاز، باند، محلولهای ضدعفونی کننده، دارو، واکسن های مربوط به بیماری های واگیردار، مواد مورد نیاز جهت مقابله با حملات شیمیایی، میکروبی و ... و ذخیره سازی اینگونه اقلام در مکان های امن و انبارها و به روز کردن آنها با توجه به تاریخ مصرف

-  اتخاذ تدابیر لازم جهت توانمند سازی کارگروه غذا و دارو در زمینه تهدید شناسی، ایمن سازی خود و کاهش آسیب پذیری در کارخانه ها ی مرتبط در حوزه تحت پوشش و احصاء تهدیدات حوزه غذا و دارو در منطقه تحت پوشش

-  ساماندهی و نظارت بر محصولات غذایی تولیدی تراریخته در حوزه تحت پوشش

- ارتقاء توان علمی و اجرایی دانشگاه با ایجاد ارتباطات بین المللی با دانشگاههای معتبر دنیا و استفاده از ظرفیت های آنها

وظایف کارگروه کالبدی:

- تقویت ساختار پدافندغیرعامل در وزارت بهداشت و تشکیل ساختارهای مورد نیاز زیر مجموعه آن با اخذ نظرات و هماهنگی ستاد مربوطه و تشکیل ساختار همتراز در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور، سازمان انتقال خون ایران، سازمان غذا و دارو ؛ سازمان اورژانس کشور و انستیتو پاستور ایران

- حمایت و پشتیبانی از طراحی، اجرا و بهره برداری از طرح ها و برنامه های پدافندغیرعامل در نظام سلامت

 - کاهش آسیب پذیری و مصون سازی زیر ساخت های نظام سلامت در برابر انواع تهدیدات با بکارگیری اصول و ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی، اجرا و بهره برداری فیزیکی

- آمایش مراکز رصد و پایش، تشخیص و آشکارسازی، بهداشتی، امدادی، درمانی براساس تهدیدات حوزه جغرافیایی و وظایف و مأموریت های محوله

- تولید و تدوین استانداردهای ساخت بیمارستان ها، مراکز تحقیقاتی، تشخیصی، پرتوی، آزمایشگاهی ایمن و امن

- طراحی و عملیاتی نمودن ساخت بیمارستان های امن

- آموزش و ارتقای توانمندی های کارشناسان، متخصصان و مسئولین منابع فیزیکی وزارتخانه، دانشگاه ها، دانشکده های علوم پزشکی و سازمان های وابسته در زمینه انواع تهدیدات

- معرفی دبیر کارگروه به ستاد پدافند غیرعامل در طی ابلاغی از سوی ریاست کارگروه

وظایف کارگروه امداد، نجات و فوریت های پزشکی:

- تقویت اورژانس پیش بیمارستانی زیر مجموعه با توجه به شرایط اقلیمی دانشگاه در سطح زمین، هوا، دریا و ریلی و ایجاد نظام تخصصی امدادی

- تدوین طرح ها و برنامه های جذب، بکارگیری و نگهداشت سرمایه های انسانی با توانمند سازی نیروی های تخصصی امدادی از طریق آموزش های طولی، عرضی و مهارتی و حرفه ای (از جمله تشکیل تیم های Hazmat  Medical و EMT و برگزاری دوره های آموزشیCBRNE ، HAZMAT  و همچنین دوره های آموزشی لازم جهت پرسنل تیم  EMT)

- حفاظت و مدیریت بیمارستان های سیار با همکاری کارگروه های مرتبط

- همکاری در تهیه و فراهم سازی امکانات لازم در جهت توانمند سازی صنایع پرخطر در برخورد با حوادث شیمیایی و فیزیکی

- ارتقای توان در حوزه های امدادی، نجات، تخلیه و انتقال با بهره گیری و تجهیز سامانه های امدادی به تجهیزات پیشرفته و حفاظتی در مواجهه با انواع تهدیدات ( تجهیز آمبولانس های CBRNE)

- شناسایی تهدیدات منطقه و برنامه ریزی جهت مقابله به حوادث احتمالی ناشی از این تهدیدات

وظایف کارگروه آموزش و پژوهش:

- برنامه ریزی جهت تربیت سرمایه انسانی متخصص در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، MPH  و دکتری تخصصی در زمینه انواع تهدیدات و حوادث و پدافند غیر عامل با توجه به سطح دانشگاه

- برنامه ریزی جهت بهره گیری از اعضای هیئت علمی مرتبط با حوزه پدافند در دانشگاه ها جهت ارائه مشاوره های علمی و اجرایی در زمینه های مختلف در پدافند غیر عامل اعم از فعالیت های یاد گیرنده و یاد دهنده، تولید محتواهای علمی، مشارکت در مدیریت حوادث، تربیت تیم های عملیاتی با همکاری مرکز هیئت علمی و معاونت آموزش وزارت متبوع

 - اجرای برنامه های آموزشی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد پدافند برای رشته های مرتبط و انجام آموزش های طولی و عرضی گروه های مختلف حوزه سلامت در زمینه انواع تهدیدات و حوادث

- برنامه ریزی جهت اجرای آموزش های مهارتی و حرفه ای گروه های هدف در زمینه انواع تهدیدات و حوادث

- برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی با هدف ارتقاء دانش جامعه پزشکی و مدیران حوزه سلامت

- برنامه ریزی جهت آموزش های تخصصی CBRNE برای پیراپزشکان و پزشکان در بخش های پیش بیمارستانی و بیمارستانی جهت ایجاد آمادگی و پاسخ به حوادث و تهدیدات

 - بستر سازی، حمایت از صنایع بومی در راستای خود اتکایی و خودکفایی با بهره گیری از فناوریهای نوین و ایجاد ارتباط پدافند غیر عامل با صنایع مرتبط با سلامت در حوزه مربوطه

- توسعه تحقیقات جامعه نگر از طریق ارائه عناوین مختلف پدافندی برای پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی دانشگاه مربوطه و فراهم آوردن فرصت های مناسب جهت انتشار، ارائه و بکارگیری نتایج تحقیقات در نظام سلامت و حمایت و پشتیبانی از دستاوردهای طرح ها، مقالات و پایان نامه های مرتبط با حوزه پدافند غیر عامل در نظام سلامت

 - پایش و ارزیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ارائه گزارش به ستاد پدافند وزارتخانه

 - به کار گیری روش های نوین آموزش، تحقیق، فناوری و آینده پژوهی در خصوص تهدید شناسی و دفاع غیر عامل و ساماندهی تحقیقات و پژوهش ها

- توسعه کمی و کیفی نشریات پدافند غیر عامل در دانشگاه مربوطه

 - همکاری با دبیر کمیته و دفتر ارتقاء سالمت جهت تهیه محتوای آموزش همگانی

وظایف کارگروه اطلاع رسانی و آرامش بخشی:

- برنامه ریزی جهت تربیت/ جلب مشارکت سرمایه انسانی متخصص جهت اطلاع رسانی و آرامش بخشی در مواقع حساس و بحرانی

- تدوین دستورالعمل عمومی و بومی آرامش بخشی حین و بعد از بحران

- تدوین دستورالعمل و فرمت های استاندارد برای تولید اخبار

- تهیه، تصویب و ابلاغ سیاست ها و دستورالعمل های لازم در زمینه انتشار اخبار و تحلیل های مربوط به ابعاد مختلف مدیریت بحران

- اطلاع رسانی و پوشش خبری در زمینه بحران و امور مربوط (در چارچوب آموزش و اطلاع رسانی مصالح عمومی و ملاحظات امنیتی و سیاست های سازمان پدافند غیرعامل کشور)

- ایجاد آرامش عمومی حین و بعد از بحران با استفاده از ظرفیت های موجود

- مستندسازی حوادث و وقایع داخلی و خارجی در مراحل مختلف بحران در راستای اهداف کارگروه با همکاری دستگاه های ذیربط

 - هماهنگی و پیگیری تهیه برنامه های آموزشی در قالب ها و قابلیت های مختلف تولیدی رادیوئی و تلویزیونی اعم از موسیقی، تله فیلم، انیمیشن، داستان و... جهت استفاده در مراحل آمادگی، مقابله و بازسازی توسط رسانه ملی و با همکاری سایر دستگاه ها و کارگروه های ذیربط

 - سازماندهی و بکارگیری امکانات و تجهیزات الزم برای انتقال پیام های آموزشی و اطلاع رسانی به موقع و انجام هماهنگی های لازم در جهت پیشگیری از وقوع مخاطرات متعارف و نامتعارف

- سایر ماموریت های محوله توسط کمیته پدفند غیرعامل دانشگاه

وظایف کارگروه اجتماعی:

- ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از توان و امکانات خیرین حوزه سلامت در حوزه پدافند غیر عامل مانند تجهیز بیمارستان ها و آمبولانس هایCBRNE ، بیمارستان های سیار و ...

- استفاده از توان سازمان های مردم نهاد در زمینه پدافند غیر عامل مثال جهت آموزش کارکنان و جامعه

- جهت دهی مشارکت های اجتماعی به سمت فعالیت های پدافند غیر عامل در نظام سلامت

- ارتقا سح دانش عموم آحاد جامع در ابعاد پدافند غیر عامل حوزه سلامت از طریق تقویت زیرساخت های آموزشی و فرهنگ سازی

- استفاده از ظرفیت شورای سلامت و امنیت غذایی در زمینه شناسایی و پاسخ به تهدیدات

وظایف کارگروه آمار و فناوری اطلاعات:

- تهیه آمار و اطلاعات صحیح، دفاع هوشمندانه، چند لایه و اثربخش از آمار، اطلاعات و داده های نظام سلامت

- تولید و ارتقاء آمادگی پدافند سایبری در زیرساخت های حوزه آمار و فناوری اطلاعات نظام سلامت

- مصون سازی، پایدارسازی واولویت بندی زیرساخت های حساس و حیاتی وزارت بهداشت در حوزه سایبری

- دستیابی و حمایت از مشارکت ظرفیت بخش های دولتی، خصوصی در بحث دفاع هوشمندانه، چند لایه و اثربخش سایبری

- دستیابی به استانداردها و الگوهای پدافند سایبری بومی، امن، پویا و روزآمد

 - سطح بندی اطلاعات در حوزه های مختلف دانشگاه و ایجاد سطوح مختلف دسترسی به اطلاعات

- تدوین دستورالعمل و فرمت های استاندارد برای تولید، انتقال، پردازش، تجزیه و تحلیل و ارائه پس خوراند داده های آماری و اطلاعاتی و پروتکل های آمادگی، پاسخ به تهدیدات نوین بیوسایبری مطابق با چارچوب پدافند غیرعامل و دفاع سایبری با کمک واحدهای مربوطه

- سایر ماموریت های محوله توسط کمیته پدفند غیرعامل