دبیرخانه هیات امنا

فرایندهای کاری دبیرخانه هیات امنا برای جلسات هیات  امنا:                          

۱- تعیین موضوع جلسه هیات امنا

۲-  تعیین تاریخ برگزاری جلسه هیات امنا دانشگاه

۳- ابلاغ تاریخ فوق الذکر توسط معاونت هماهنگی  وزارت

۴- اطلاع رسانی و هماهنگی با اعضای هیات امنا دانشگاه جهت برنامه ریزی ایشان

۵- بازبینی سایت مربوطه و اخذ پرینت فرم ها توسط دبیرخانه هیات امنا

۶- اطلاع رسانی به معاونتهای زیرمجموعه با توجه به موضوع جلسه و اخذ دستورکار

۷- تشکیل جلسه با رابطین هیات امنا در حوزه های زیر مجموعه

۸- تکمیل فرم ها توسط رابطین معاونتها

۹- تایید فرم ها توسط معاونتها و ارسال اطلاعات و آمار به دبیرخانه هیات امنا

۱۰- تحلیل و بررسی مجموعه اطلاعات جمع آوری شده با حضور رابطین معاونتها در دبیرخانه هیات امنا

۱۱- ویرایش و اصلاح اطلاعات و آمار در دبیرخانه هیات امنا

۱۲- بررسی نهایی اطلاعات در جلسه هیات رئیسه با حضور اعضا هیات امنا

۱۳- ویرایش نهایی در دبیرخانه هیات امنا

۱۴- تهیه فایل نهایی شده در دستورکار توسط دبیرخانه هیات امنا

۱۵- تبدیل فایل مربوطه به سی دی و جزوات

۱۶- تهیه و ارسال دعوتنامه مقام عالی وزارت،معاونین وزارت،اعضای هیات امنا دانشگاه،معاونین دانشگاه

۱۷- پیگیری وصول دعوتنامه توسط مدعوین از طریق دبیرخانه هیات امنا

۱۸- حضور اعضا در جلسه هیات امنا دانشگاه در تاریخ مربوطه

۱۹- تصمیم گیری و تهیه صورتجلسه

۲۰- پیگیری دریافت صورتجلسه توسط دبیرخانه هیات امنا

۲۱- وصول و ثبت مصوبات در سامانه مصوبات هیات امنا دانشگاه

۲۲- ابلاغ بندهای مرتبط به واحدهای زیرمجموعه

۲۳- پیگیری اجرای مصوبات در مواقع لزوم دبیرخانه هیات امنا