اطلاعیه ها - آرشیو

به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پروژه عملیات فاز ۱ توسعه اتاق های عمل بیمارستان امام حسین(ع)

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود درنظر دارد نسبت به :"واگذاری پروژه عملیات فاز ۱ توسعه اتاق های عمل بیمارستان امام حسین(ع) "دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی ودرمانی شاهرود از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به مدت هشت ماه اقدام نماید

ادامه مطلب
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری واحدهای سونوگرافی کلینیک های تخصصی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود درنظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری واحدهای سونوگرافی کلینیک های تخصصی دانشگاه ، مرکز تصویربرداری MRI، سنجش تراکم استخوان، ماموگرافی مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی امام حسین (ع) و مرکز تصویر برداری CT SCAN ۱۶ اسلایس مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی بهار بصورت مشارکت با بخش غیر دولتی براساس سهمی از در آمد کل (تعرفه دولتی) طبق شرایط اعلام شده، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به مدت دو سال شمسی اقدام نماید

ادامه مطلب