معرفی کمیته پدافند غیرعامل

کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه های علوم پزشکی با توجه به ضرورت برقراری ارتباط نظام مند و فعال بین ستاد پدافند غیر عامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دانشگاه ها، دستگاه های اجرائی کشوری و لشکری، محلی، قطبی و سایر دستگاه ها و با هدف ایجاد ساز و کار لازم برای حفظ سلامت مردم، کاهش آسیب پذیری، تداوم خدمات و تامین نیازهای اساسی بهداشت و درمان، افزایش ایمنی و امنیت زیرساخت های حوزه سلامت در مقابل انواع تهدیدات متصور و تسهیل مدیریت بحران و دفاع غیر نظامی طبق این آیین نامه تشکیل می گردد.