طرح درس های گروه پرستاری

لاگ بوک های دانشکده پرستاری و مامایی

1

طرح درس مجازی ایمونولوژی و ژنتیک-  کارشناسی پرستاری 99-1400

دانلود فایل

2

طرح درس تغذیه(nursing 2-99-1400) 

دانلود فایل

3

لاگ بوک اصول و فنون

دانلود فایل

4

لاگ بوک بزرگسالان و سالمندان 1

دانلود فایل

5

لاگ بوک بزرگسالان و سالمندان2

دانلود فایل

6

لاگ بوک دانشجویان ترم 7 سی سی یو

دانلود فایل

7

لاگ بوک کارآموزی فارماکولوژی بالینی

دانلود فایل

8

لاگ بوک کارورزی داخلی جراحی3

دانلود فایل

9

لاگ بوک مدیریت پرستاری

دانلود فایل

10

لاگ بوگ کارورزی پرستاری بزرگسالان و سالمندان

دانلود فایل

11

لاگ بوک پرستاری سلامت جامعه

دانلود فایل