طرح درس های گروه پرستاری

طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی

 
1

طرح درس پرستاری سلامت جامعه

 

2

طرح درس پرستاری سلامت فرد و خانواده  

3

طرح درس مدیریت خدمات پرستاری  

4

طرح درس پرستاری بهداشت مادر و نوزاد-قسمت نوزادان  

5

طرح درس پرستاری در اختلالات مادر و نوزاد-قسمت نوزادان  

6

طرح درس مفاهیم پایه پرستاری 1  

7

راهنمای یادگیری پرستاری از نوزاد سالم  

8

طرح درس اصول و مهارت های پرستاری  

9

طرح درس بزرگسالان سالمندان 2 - ارولوژی  

10

طرح درس پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه  

11

طرح درس کار آموزی مشکلات شایع ایران  
12

طرح درس کارآموزی پرستاری کودک سالم (مدارس)

 
13

طرح درس پرستاری بیماری های کودکان

 
14

طرح درس مراقبت های پرستاری مراقبت در منزل

 
15

طرح درس مفاهیم پرستاری

 
16

طرح درس کارآموزی بزرگسالان سالمندان 3- بخش عفونی

 
17

طرح درس پرستاری بیماری های روان

 
18

طرح درس پرستاری بهداشت روان

 
19

طرح درس روش تحقیق پرستاری

 
20 طرح درس پرستاری بزرگسالان سالمندان 3  
21 طرح درس پرستاری بزرگسالان سالمندان 1-گوارش