اعضای هیئت علمی کار گروه مشاوره در مامایی

 

دکتر افسانه کرامت       

مدیرگروه رشته مشاوره در مامایی مقطع کارشناسی ارشد

رتبه علمی : استاد            cv

شماره تماس:023-32393962

 
دکتر  زهرا متقی

 مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: بهداشت باروری

رتبه علمی: دانشیار  cv

 

دکتر  شهربانو صالحین

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: بهداشت باروری

رتبه علمی: استادیار  cv

 
دکتر خدیجه آبادیان

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: بهداشت باروری

رتبه علمی: استادیار       cv

 
دکتر مریم فرجامفر

مدرک تحصیلی:متخصص

رشته تحصیلی: روانپزشک

رتبه علمی: استادیارcv

 

ناهید بلبل حقیقی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: آموزش مامایی

رتبه علمی: استادیار      cv  

ش
 

 محبوبه پورحیدری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مامایی

رتبه علمی: مربی        CV

 

گیتی آتش سخن

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مامایی

رتبه علمی: مربی             cv

 

اعظم حمیدزاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مامایی

رتبه علمی: مربی            cv

 
دکتر  شهربانو گلی

مدرک تحصیلی: دکتری تحصصی

رشته تحصیلی: آمار

رتبه علمی: استادیار       cv

 
دکتر سولماز طالبی

مدرک تحصیلی: دکتری تحصصی

رشته تحصیلی: آمار

رتبه علمی: استادیار           Cv 

 

دکتر علی محمد نظری

مدرک تحصیلی: دکتری تحصصی

رشته تحصیلی: روانشناسی خانواده

رتبه علمی: دانشیار   cv