مدیر گروه

دکتر محبوبه خواجه

مدیرگروه پرستاری  مقطع کارشناسی

دکتری تخصصی آموزش پرستاری

آدرس پست الکترونیکی: khajeh@shmu.ac.ir 

 رتبه علمی : استادیار   cv

شماره تماس:32395054