دکتری تخصصی بهداشت باروری

رشته بهداشت باروری

 برای اولین بار در سال 1376 پیشنهاد تأسیس این رشته از طرف سیاستگذاران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح گردید و مسئولیت تدوین برنامة آموزشی آن به هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته مامایی واگذار شد و  درسال 1385،  دانشگاه تهران، شهید بهشتی، مشهد و اصفهان مسوولیت تدریس و تربیت نیروی متخصص در این رشته را عهده دار شدند و در سال 1386 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نیز به جمع دانشگاه های علوم پزشکی مذکور پیوست.

از آن زمان تاکنون، مسؤولین رشته به خوبی توانستند با تعامل علمی و عملی با اساتید سایر رشته ها ماهیت چند بعدی و بین رشته ای آن را حفط کنند.

گروه بهداشت باروری شاهرود:

گروه بهداشت باروری شاهرود یک کارگروه بین رشته ای است  که از سال 1385 با حضور اساتید گروه مامایی در رشته بهداشت باروری و سایر اساتید وابسته از گروههای روانپزشکی ، روانشناسی، اپیدمیولوژی و آمار حیاطی شروع بکار نموده است

 دانلود برنامه استراتژیگ گروه بهداشت باروری                        راهنمای تحصیل در رشته دکتری بهداشت باروری 

فرایند نظارت بر اجرای برنامه آموزشی بهداشت باروری                  منشور اخلاقی

دانشجویان محترم: جهت هرگونه تغییرات احتمالی در برنامه هفتگی، بطور مرتب وب سایت را چک نمایید

نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

دیف

مقطع

رشته

لینک دانلود فایل

۱

دکتری  تخصصی Ph.D

بهداشت باروری نیمسال دوم 1402

 برنامه ترم یک دکتری بهداشت باروری

برنامه امتحانی

دانلود برنامه 

 

 


لینک دانلود فایل