مسئول دفتر ریاست دانشکده پرستاری و مامایی

نام و نام خانوادگی

مریم شعبانی

رشته تحصیلی

کارشناسی علوم تربیتی

سمت

مسول دفتر دانشکده پرستاری و مامایی

مرتبه علمی

کارشناسی

ایمیل

 

تلفن

02332393811   داخلی652