اعضاء کمیته پدافند غیرعامل

 • رئیس دانشگاه و رئیس کمیته
 • رئیس اداره پدافند غیرعامل دانشگاه و دبیرکمیته
 • معاون درمان دانشگاه و رئیس کارگروه درمان
 • معاون آموزشی دانشگاه و رئیس کارگروه آموزش و پژوهش
 • معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس کارگروه بهداشت
 •  معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و رئیس کارگروه کالبدی
 • معاون غذا و داروی دانشگاه و رئیس کارگروه غذا و دارو
 • رئیس مرکز فوریتهای دانشگاه و رئیس کارگروه امداد، نجات و فوریت های پزشکی
 • معاون امور اجتماعی دانشگاه و رئیس کارگروه اجتماعی
 • مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه و رئیس کارگروه آمار و فناوری اطلاعات
 •  مدیر روابط عمومی دانشگاه و رئیس کارگروه اطلاع رسانی و آرامش بخشی
 • معاون پژوهشی و عضو کمیته
 • معاون دانشجویی و عضو کمیته
 • رئیس بازرسی دانشگاه و عضو کمیته
 • رئیس حراست و عضو کمیته
 • رئیس انتقال خون و عضو کمیته
 • رئیس بسیج جامعه پزشکی و عضو کمیته