کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

دانشجویان محترم: جهت هرگونه تغییرات احتمالی در برنامه هفتگی، بطور مرتب وب سایت را چک نمایید

دیف

مقطع

رشته

لینک دانلود فایل

۱

کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

 ترم دوم

دانلود فایل

 ترم دوم

برنامه کارآموزی

  برنامه امتحانی کلیه رشته ها   دانلود برنامه