آموزش تحصیلات تکمیلی

 

دکتر افسانه کرامت

دانشیار و مدیر گروه بهداشت باروری                           

دکتری تخصصی علوم بهداشتی با گرایش بهداشت خانواده

 

تلفن:                                  

     32393962- 023           

        داخلی(524 )    32395054- 023            

ایمیل:

   keramat1@yahoo.com              

 
 

 

کارشناس گروه