تاریخچه

این دانشکده در سال۱۳۵۰با عنوان "آموزشگاه بهیاری" زیر نظر جمعیت هلال احمر شروع به کار نمود. در سال ۱۳۵۲تحت پوشش وزارت بهداری آن دوران به "مدرسه عالی مامایی" تغییر نام داد.در سال ۱۳۶۱با نام دانشکده پرستاری و مامایی شهید باهنر به کار خود ادامه داد.هم اکنون دانشکده پرستاری و مامایی شاهرود با دارابودن رشته دکتری بهداشت باروری و سه گرایش کارشناسی ارشد و ۵رشته کارشناسی همچنان در عرصه آموزشی پویا است.