صفحه نخست

منوی اصلی

ورود به سایت


دریافت رمز عبور

حاضرین در سایت

آمار

عضو: 33
مطلب: 94
سایت: 1
بازدیدکنندگان: 175242

لینک Rss مطالب

کارشناسي ناپيوسته چاپ ایمیل
نگارش یافته توسط MA.Taheri   
11 خرداد 1390 ساعت 14:38

به نام خدا

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته بهداشت محیط

 

1-    تعریف رشته :

Environmental Health (B.Sc)   کارشناسی ناپیوسته رشته بهداشت محیط شاخه ای ازعلوم بهداشتی است که به منظورحفظ و ارتقاء سلامت انسان به شناسایی ، راهبری ، کنترل و مدیریت عوامل آلاینده ومزاحم محیطی می پردازد که برسلامت وزندگی انسان ومحیط موثراست.


2-   رسالت برنامه های آموزشی (ماموریت ها Mission) :

تربیت دانش آموختگانی است که درجهت تامین بهداشت محیط جامعه و توسعه پایدار درسطح شهرستان واستان اقدام نمایند.


3-  چشم انداز برنامه آموزشی درتربیت نیروی انسانی (Vision) :

کارشناسان بهداشت محیط با گذراندن واحدهای برنامه درسی خواهند توانست در زمینه های بررسی ، شناسایی ، طبقه بندی ، اولویت بندی وایجاد محیطی سالم و به دوراز خطر اقدام نمایند.این برنامه می تواند امیدبه زندگی را در مناطق محل خدمت کارشناسان بهداشت محیط به نحو معنی داری افزایش دهد.با اجرای این برنامه کارشناسانی تربیت می شوند که قادر به حل بسیاری ازمسائل و مشکلات زیست محیطی بوده و تا 10 سال آینده سطح بهداشت کشور را به بالاترین سطح درمقایسه با کشورهای پیشرفته جهان برسانند.


4-   اهداف کلی (Aims ) :

تربیت افرادی که بتوانند درجهت شناسایی ، بررسی ، تهیه گزارش ، نظارت ، ارزیابی وکنترل مسائل و مشکلات بهداشت محیط و اجرای برخی از برنامه ها و طرح ها براساس دستورالعمل های موجوداقدام نمایند.
5-   نقش های دانش آموختگان دربرنامه آموزشی (Roles)

نقش های دانش آموختگان دربرنامه آموزشی عبارتنداز:

-         مراقبتی

-         نظارتی

-         مشاوره ای

-         آموزشی

-         طراحی و اجرایی

-         پژوهشی

6-     وظایف حرفه ای کارشناس بهداشت محیط (Tasks) :

کسانی که دوره کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط رابه پایان می رسانند دارای وظایف حرفه ای زیرمی باشند:

مراقبتی :

-         اجرای مقررات و آئین نامه های مربوط به نظارت بر وضعت بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی ، آشامیدنی و بهداشتی

-         تهیه طرحهای بهسازی و استانداردکردن مراکز تهیه وتوزیع موادخوردنی ، آشامیدنی وبهداشتی

-         پیش بینی واجرای برنامه های بهداشت محیط درجهت کنترل عوامل بیماریزای محیط

-         انجام اقدامات درجهت کاهش مصرف آب و بازیابی آب

-         شناسایی و اندازه گیری منابع تولیدپرتوهای یون ساز

-         رسیدگی به شکایات مرتبط با بهداشت محیط و ارائه پیشنهادات به مقامات مربوطه

         نظارتی :

-         تهیه وتنظیم گزارش ازنحوه عملکرد و پیشرفت برنامه های بهداشت محیط در سطح منطقه تحت پوشش

-         کنترل نحوه ارائه خدمات بهداشت محیط درقالب PHC وتهیه گزارش از نارسایی ها وتنگناها

-         نظارت وکنترل کیفی منابع تامین آب آشامیدنی

-         کنترل فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی آب وآزمایشات مربوط به آن

-         نظارت برمدیریت فرایند تصفیه فاضلاب شهری وصنعتی

-         نظارت برجمع آوری ، حمل ونقل، دفع ، بازیابی مواد زائد جامد خانگی وصنعتی

-         شناسایی وانجام اقدامات درحهت کنترل آلوده کننده های هوای شهرها و قطب های صنعتی

-         شناسایی و نظارت بر منابع آلاینده محیط زیست

-         نظارت برطرحهای مبارزه با حشرات وجوندگان

        مشاوره ای :

-         همکاریهای بین بخشی با سایر سازمانها و موسسات در زمینه انجام فعالیت های بهداشت محیط درمنطقه

-         شرکت در برنامه های جلب مشارکت مردمی جهت اقدامات بهداشت محیط

      آموزشی :

-         برنامه ریزی آموزشی و مدیریت بهداشت محیط درشهرو روستا (جامعه)

-         شرکت دربرنامه های اجرایی ،آموزشی روستا و شهرسالم دررابطه باتوسعه پایدار

-         همکاری دربرنامه های بازآموزی کارکنان بهداشت محیط

    طراحی واجرایی :

-         مشارکت دربرنامه ریزی فعالیتهای اجرایی بهداشت محیط درشرایط اضطرارکشور

-         طراحی شبکه های انتقال وتوزیع آب درشهرهای کوچک

-         طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری

-         تصفیه و بهسازی خاک

-         استفاده از روشهای جدید عملیاتی به منظورافزایش بازدهی وکارآیی سیستم

-         برآورد بودجه و امکانات و هزینه های عملیاتی بهداشت محیط

    پژوهشی:

-         ارزیابی و تعیین مشکلات بهداشتی شهری جهت پیش بینی برنامه های اجرایی

-         شناسایی عوامل خطر ساز محیطی (فیزیکی،شیمیایی،بیولوژیکی) و برنامه ریزی درجهت کاهش وضعیت آنها

 

تاریخ بروز رسانی ( 11 خرداد 1390 ساعت 14:41 )