صفحه نخست

منوی اصلی

ورود به سایت


دریافت رمز عبور

حاضرین در سایت

آمار

عضو: 33
مطلب: 94
سایت: 1
بازدیدکنندگان: 175261

لینک Rss مطالب

کارشناسي پيوسته چاپ ایمیل
نگارش یافته توسط MA.Taheri   
11 خرداد 1390 ساعت 14:32

به نام خدا

برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته بهداشت محیط

1-    تعریف رشته:

رشته بهداشت محیط شاخه ای از علوم بهداشتی است که دانش آموخته آن ازطریق شناسایی عوامل زیان آور و آلاینده محیط،با انجام فعالیتهای برنامه ریزی، طراحی ،اجرائی،نظارتی ،ارزشیابی مدیریتی وآموزشی برمبنای معیارهای علمی ، اثرات مخاطره آمیزآلاینده ها راکنترل می نماید ویا ازانتشارآنها درمحیط زیست پیشگیری می کند.

2-  رسالت(Mission)

رشته بهداشت محیط تشکیل می گرددتا با توجه به ارزشهای حاکم برجامعه ومقررات ، قوانین، استانداردهای موجود و بر اساس دستاوردها،پیشرفت ها وتحولات منطقه ای وبین المللی برنامه های آموزشی جوانان مستعدولایق کشوررادراین زمینه تخصصی،ارائه نماید.

دانش آموختگان این رشته افراد متعهد،متخصص وکارآمدی هستندکه قادرند شناسایی ،پیشگیری وکنترل آلاینده های محیطی را از طریق برنامه ریزی طراحی ،مدیریت ، آموزش واجرادرسطح مطلوبی انجام داده و باعث ارتقاء فرهنگ بهداشت محیط وسطح سلامت جامعه شده وگام های موثری درزمینه حفاظت ازمحیط زیست بردارند.


3- چشم انداز(Vission)

ما برآنیم تا با ارائه خدمات آموزشی روزآمد به نسل جوان کشورازطریق بکارگیری دانش و فن آوری جدید،نیروهای توانمندی را درزمینه طراحی ،مدیریت ، واجرای طرحهای بهداشت محیطی تربیت نمائیم و با ارتقاء کمی وکیفی این دوره تحصیلی به یکی ازشاخص ترین رشته های تحصیلی درکشور تبدیل شده و از نظربرنامه های آموزشی بهداشت محیط، الگویی برای منطقه وجهان باشیم.4-  اهداف کلی

هدف از تشکیل این رشته  ومقطع تحصیلی تربیت دانش آموختگانی است که مهارت لازم را در زمینه وظایف شغلی یک کارشناس بهداشت محیط شامل مواردزیرداشته باشند:

الف_ ایفای نقش موثرجهت ارتقاء سطح بهداشت وحل مشکلات زیست محیطی درقالب کارگروهی.

ب_ شناسایی عملیات وفرایندهای فیزیکی،شیمیایی وزیستی به منظور بهسازی محیط.

ج_ شناخت و به کارگیری وسایل ،تجهیزات سنجش واندازه گیری آلاینده ها

د_ شناخت وانتخاب فن آوریهای کارآمد درزمینه کنترل آلودگی ها

ه_ طراحی سیستمهای تصفیه آب فاضلاب و هوا و روشهای دفع زائدات

ز_ توانایی مشارکت درطراحی و بهره برداری سیستمهای انتقال وتوزیع آب وجمع آوری فاضلاب

ذ_ آشنایی باروشهای ارزشیابی ،پایش ومدیریت بهداشت محیط ومحیط زیست

و_ شناخت قوانین،استا نداردها و برنامه های کنترل آلودگی


5-  نقش دانش آموختگان(Role)

دانش آموخته رشته کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ، نقش های زیر را ایفا می نماید: نظارتی، برنامه ریزی ، طراحی،اجرائی، مدیریت، آموزشی وپژوهشی.


6-  وظایف حرفه ای دانش آموختگان(Tasks)

 وظایف حرفه ای دانش آموختگان رشته کارشناسی پیوسته بهداشت محیط، براساس نقش های پیش بینی شده به شرح زیر است:

وظایف حرفه ای کارشناس بهداشت محیط درنقش طراحی:

1.      مشارکت درطراحی خطوط انتقال آب،شبکه ها ی توزیع آب وشبکه های جمع آوری فاضلاب.

2.      مشارکت درطراحی سیستم های تصفیه آب وفاضلاب شهری وصنعتی.

3.      مشارکت درطراحی سیستم های کنترل آلودگی هوا.

4.      مشارکت درطراحی سیستم های جمع آوری،تصفیه ودفع مواد زائد جامد.


وظایف کارشناس بهداشت محیط درنقش برنامه ریزی،نظارت،مدیریت واجرا :

1.      بررسی وشناخت آلاینده های زیست محیطی ومنابع آلودگی و بیماریهای مرتبط باآنها.

2.      تجزیه وتحلیل داده ها به منظوراستفاده ازآنها در طرح های بهداشت محیط.

3.      تعیین روشهای مناسب کنترل آلودگی.

4.      برنامه ریزی جهت اجرای طرح های بهداشت محیطی.

5.      کنترل،نظارت ،پایش وارزشیابی برنامه های بهداشت محیطی.

6.       اجرای پروژه درزمینه های مختلف بهداشت محیط.

 

     وظایف کارشناس بهداشت محیط درنقش آموزشی :

1.      آموزش بهداشت محیط به مردم

2.      آموزش بهداشت محیط درعرصه های اجرائی نظیرآموزش اصناف.

     وظایف کارشناس بهداشت محیط درنقش پژوهشی :

همکاری دراجرای طرحهای پژوهشی براساس نیازهای موجوددرزمینه های مختلف بهداشت محیط.تاریخ بروز رسانی ( 11 خرداد 1390 ساعت 14:36 )