صفحه نخست

منوی اصلی

ورود به سایت


دریافت رمز عبور

حاضرین در سایت

آمار

عضو: 33
مطلب: 94
سایت: 1
بازدیدکنندگان: 175264

لینک Rss مطالب

کارشناسي ناپيوسته چاپ ایمیل
نگارش یافته توسط MA.Taheri   
11 خرداد 1390 ساعت 14:24

به نام خدا

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته بهداشت عمومی


تعریف رشته :

بهداشت عمومی شاخه ای از علوم بهداشتی است.دانش آموختگان آن درجهت حفاظت ، ارتقاء و بازسازی سلامت افراد جامعه فعالیت می کنند. دانش آموختگان این رشته باید مجهز به مجموعه ای ازعلوم ،مهارتها واعتقاداتی باشندکه درجهت حفظ،توسعه وارتقاء سلامت جامعه تلاش نمایند.

رسالت :

رسالت رشته کارشناسی نا پیوسته بهداشت عمومی آموزش وتربیت نیروهای آشنا،معتقد وعامل به مفاهیم، مبانی وراهکارهای تامین،حفظ و ارتقاء سلامت برای جامعه - خانواده وفرداست.

چشم اندازرشته (Vision)

فراگیرندگان ضمن تثبیت جایگاه خوددربخش بهداشت وآموزش براساس استانداردهای جهانی امکان جذب دربازار کار و رفع نیاز جامعه را ایجاد نمایند.


اهداف:

آموزش وتربیت نیروهایی که :

1.      با آگاهی وعملکرد همسو با نیازهای محیط،جامعه،خانواده و فرد و با ارزیابی وارزشیابی عوامل خطر ومداخله و تغییردرسطح بهداشت محیط ، جامعه ،خانواده وفردآشنا باشد.

2.      ازچگونگی اثرگذاری عوامل انسانی ،محیطی ، اقتصادی واجتماعی برچگونگی تامین،حفظ وارتقاء سلامتی درسطوح مختلف آشنا باشند.

3.      ازچگونگی مداخله ازطریق نیازسنجی ها،آموزش بهداشت، کنترل اپیدمیها،مراقبت ازچگونگی تغذیه وتغییردرشاخص های سلامتی درسطح سلامت جامعه آگاهی داشته باشند.

نقش ها:

دانش آموختگان رشته بهداشت عمومی درحرفه آینده خود درجامعه نقشهای زیررا برعهده خواهندداشت:

_ نقش آموزشی : آموزش به افراد تحت پوشش

_ نقش پژوهشی : کمک به پژوهشهای کاربردی (HSR)  درعرصه های بهداشتی کشور

_ نقش مراقبتی : شرکت در برنامه های مصوب وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی درسطح کل جامعه مانند مراقبت از رشد و تکامل کودکان، مراقبت از مادران باردار و... باعنایت به سطوح سه گانه پیشگیری

تحلیل وظایف حرفه ای :

1.       نقش آموزشی :

-         آموزش به کلیه افراد تحت پوشش مراکز محل خدمت دانش آموخته (کمک درآموزش بهداشت به کاردانها وبهورزان مامورخدمت درمراکز مورد نظر)

-         آموزش به مادران دردوران بارداری ،شیردهی ،یائسگی

-         آموزش ومشاوره پیش ازازدواج به افراد تحت پوشش

2.      نقش پژوهشی :

-         کمک به پژوهشهای کاربردی (HSR)  درعرصه های بهداشتی کشور

-         آموزش پرسشگران طرحهای پژوهشی

-         ارائه طرحهای پژوهشی درزمینه پژوهشهای کاربردی

-         کمک درمصابه های پژوهشی وگردآوری داده های مورد نیاز و تجزیه وتحلیل نتایج

3.     نقش مراقبتی :

-         مراقبت قبل و بعد از زایمان مادران

-         مراقبت کودکان در دوران نوزادی، شیرخواری و قبل از مدرسه

-         پایش سلامت کودکان مدرسه ای برحسب لزوم

-         کمک و نظارت دراجرای برنامه (CDD.ARI.MANA.EPI)4.     نقش اجرایی :

-         شرکت دربرنامه های بهداشت مدارس

-         ارائه خدمات تنظیم خانواده به افراد تحت پوشش

-         نظارت برچگونگی تشکیل وتکمیل پرونده برای خا نوارهای تحت پوشش

-         نظارت براجرای ارجاع موارد

-         کمک به انجام سایر واحدهای مراکز بهداشتی درمانی در موارد ضروری

-         بررسی و نظارت برنیازهای تدارکاتی مراکز ارائه خدمات
تاریخ بروز رسانی ( 11 خرداد 1390 ساعت 14:43 )