صفحه نخست

منوی اصلی

ورود به سایت


دریافت رمز عبور

حاضرین در سایت

آمار

عضو: 33
مطلب: 94
سایت: 1
بازدیدکنندگان: 175256

لینک Rss مطالب

کارشناسي پيوسته چاپ ایمیل
نگارش یافته توسط MA.Taheri   
11 خرداد 1390 ساعت 14:17

به نام خدا

                        برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی


1-    نام وتعریف رشته:

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی         Public health(B.S.)

بهداشت عمومی شاخه ای ازعلوم بهداشتی است.دانش آموختگان آن درجهت حفاظت ، ارتقاء و بازسازی سلامت افراد جامعه فعالیت می کنند.دانش آموختگان این رشته باید مجهز به مجموعه ای ازعلوم،مهارتهاواعتقاداتی باشندکه درجهت حفظ،توسعه وارتقاء سلامت جامعه تلاش نمایند.

2-  رسالت (Mission)

رسالت رشته کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی آموزش وتربیت نیروهای آشنا،معتقد وعامل به مفاهیم، مبانی وراهکارهای تامین،حفظ وارتقاء سلامت برای جامعه - خانواده وفرداست.

3- چشم اندازرشته (Vision)

فراگیرندگان ضمن تثبیت جایگاه خود در بخش بهداشت وآموزش براساس استانداردهای جهانی امکان جذب دربازارکار و رفع نیازجامعه را ایجادنمایند.


4-  اهداف کلی (Aims)

آموزش وتربیت نیروهایی که :

1.      با آگاهی وعملکرد همسو با نیازهای محیط،جامعه،خانواده وفرد و با ارزیابی وارزشیابی عوامل خطر و مداخله وتغییردرسطح بهداشت محیط ، جامعه ،خانواده وفردآشنا باشد.

2.      ازچگونگی اثرگذاری عوامل انسانی ،محیطی ، اقتصادی واجتماعی برچگونگی تامین،حفظ وارتقاء سلامتی درسطوح مختلف آشنا باشند.

3.      ازچگونگی مداخله ازطریق نیازسنجی ها،آموزش بهداشت، کنترل اپیدمیها،مراقبت ازچگونگی تغذیه وتغییردرشاخص های سلامتی درسطح سلامت جامعه آگاهی داشته باشند.

5-  نقش دانش آموختگان (Role definition)

دانش آموختگان رشته بهداشت عمومی درحرفه آینده خود درجامعه نقشهای زیر را برعهده خواهندداشت:

_ نقش آموزشی : آموزش به افراد تحت پوشش

_ نقش پژوهشی : کمک به پژوهشهای کاربردی (HSRs)  درعرصه های بهداشتی کشور

_ نقش مراقبتی : شرکت در برنامه های مصوب وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی درسطح کل جامعه مانند مراقبت ازرشد و تکامل کودکان،مراقبت ازمادران باردارو... با عنایت به سطوح سه گانه پیشگیری


6-  وظایف حرفه ای دانش آموختگان(Task analysis)

1.      نقش مراقبتی :

-         مراقبت قبل و بعد از زایمان مادران

-         مراقبت کودکان دردوران نوزادی، شیرخواری وقبل ازمدرسه

-         پایش سلامت کودکان مدرسه ای برحسب لزوم

-         کمک و نظارت دراجرای برنامه (CDD.ARI.MANA.EPI)

2.      نقش اجرایی :

-         شرکت دربرنامه های بهداشت مدارس

-         ارائه خدمات تنظیم خانواده به افراد تحت پوشش

-         نظارت برچگونگی تشکیل وتکمیل پرونده برای خا نوارهای تحت پوشش

-         نظارت براجرای ارجاع موارد

-         کمک به انجام سایر واحدهای مراکز بهداشتی درمانی درمواردضروری

-         انجام وظایف محوله درموارد اضطراری

-         بررسی ونظارت بر نیازهای تدارکاتی مراکز ارائه خدمات

3.      نقش پژوهشی :

-         کمک به پژوهشهای کاربردی (HSR) درعرصه های بهداشتی کشور

-         آموزش پرسشگران طرحهای پژوهشی

-         ارائه طرحهای پژوهشی درزمینه HSR

-         کمک درمصابه های پژوهشی وگردآوری داده های موردنیازوتجزیه وتحلیل نتایج

4.      نقش آموزشی :

-         آموزش به کلیه افراد تحت پوشش مراکزمحل خدمت دانش آموخته (کمک درآموزش بهداشت به کاردانها وبهورزان مامورخدمت درمراکزمورد نظر)

-         آموزش به مادران دردوران بارداری ،شیردهی ،یائسگی

-         آموزش ومشاوره پیش ازازدواج به افراد تحت پوشش

تاریخ بروز رسانی ( 11 خرداد 1390 ساعت 14:21 )