برنامه هفتگی

در این قسمت برنامه هفتگی و طرح درس و ساعات حضور اساتید گروه اپیدمیولوژی قابل مشاهده است
 

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

دکتر احمد خسروی- دکتری اپیدمیولوژی

روزهای هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

شنبه

گروه

گروه

گروه

گروه

-

یک شنبه

انسان سلامت- دانشجویان پزشکی

پزشکی مبتنی برشواهد- دانشجویان پزشکی-بیمارستان امام حسین(ع)

گروه

گروه

-

دوشنبه

انسان سلامت- دانشجویان پزشکی

زبان تحصصی- دانشجویان بهداشت عمومی ترم 5

کلینیک پژوهش

کلینیک پژوهش

 

سه شنبه

گروه

اصول اپیدمیولوژی- بهداشت عمومی ترم 3

جلسه گروه

گروه

-

چهارشنبه

گروه

پزشکی مبتنی برشواهد- پزشکی ترم5

گروه

گروه

-

 

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

دکتر شهربانو گلی- دکتری آمار زیستی

روزهای هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

شنبه

آمار زیستی- کارشناسی ارشد ویژه

گروه

گروه

آمار حیاتی- هوشبری

-

یک شنبه

آمار حیاتی- هوشبری

آمار حیاتی مقدماتی پرستاری

گروه

گروه

-

دوشنبه

گروه

آمار حیاتی- کارشناسی ارشد سالمندی

گروه

گروه

 

سه شنبه

کامپیوتر دکترای بهداشت باروری

گروه

کلینیک پژوهش

کلینیک پژوهش

-

چهارشنبه

آمار حیاتی و روش تحقیق

کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

گروه

گروه

گروه

-

 
 

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

خانم سپیده مهدوی

روزهای هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

شنبه

مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین(ع)

-

یک شنبه

مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین(ع)

کلینیک پژوهش

-

دوشنبه

EDC

روش تحقیق، آمار و اپیدمیولوژی

دانشجویان سلامت دهان

EDC

روش تحقیق، آمار و اپیدمیولوژی

دانشجویان سلامت دهان

اپیدمیولوژی ومبارزه با بیماریها

دانشجویان پرستاری

سه شنبه

EDC

EDC

جلسه گروه اپیدمیولوژی

EDC

-

چهارشنبه

EDC

EDC

EDC

EDC

-

 

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 96-97

خانم طناز ولدبیگی کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

روز های هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

شنبه

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بهار

روش تحقیق- هوشبری

-

یک شنبه

روش تحقیق- هوشبری

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بهار

دو شنبه

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع)

کلینیک پژوهش

سه شنبه

اپیدمیولوژی بیماری های شغلی

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع)

-

چهارشنبه

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع)

-

پنجشنبه

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع)

-