مدیر گروه اپیدمیولوژی

 

Name

Ahmad Khosravi

1510084035-khosravi.jpg

Education:

Ph.D

Specialty:

Epidemiology

Academic Status:

Assistant  Professor

Position

Head of the Department

 

ج - وظایف و اختیارات مدیر گروه:

1 .ابلاغ برنامه های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیات علمی اعم از آموزشی (نظری عملی)، پژوهشی، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیات علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن؛

2 .تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده/ پژوهشکده / آموزشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس هر نیم سال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن رئیس به دانشکده/ پژوهشکده / آموزشکده؛

3 .تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات علمی و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط؛

4 .تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده، پژوهشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا؛

5 .ابلاغ بخشنامه ها و آییننامه ها و مصوباتی ابلاغی از سوی رییس دانشکده/ پژوهشکده / آموزشکده به اعضای گروه؛

6 .پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رییس دانشکده/ پژوهشکده / آموزشکده؛

7 .انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رییس دانشکده/ پژوهشکده / آموزشکده؛

8 .پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروههای دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده/ پژوهشکده /آموزشکده برای تصویب درشورای پژوهشی موسسه؛

9 .ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رییس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده.