طرح درس اساتید

طرح درس، سندی است که اجزای مختلف فرایند آموزشی برای مشارکـت دانشجو به منظـور دستیابـی به اهداف یـک ترم تحصیلـی را ترسیم می‌کند. طرح درس ساختاری سازمان‌یافته برای تدریس و نقشه‌ای کلی برای هدایت فعالیت‌های آموزشی است و در آن مفاهیـم، اهـداف، فرصت‌های آموزشی و روش‌هـای ارزیابـی یک درسِ مشخـص، بیـان می‌شود.

در یـک طرح درس مجموعه فعالیت‌هـایی که اساتیـد از پیش برای رسیدن به یک یا چند هـدف آموزشی ویژه تـدارک می‌بیند، پیش‌بینی و تنظیم شده است و استاد با کمک طرح درس می‌تواند فعالیت‌های ضروری آموزشی را به ترتیب و در مراحل و زمان‌های مشخص و به شیوه‌ای منطقی پیش ببـرد.