معاونت آموزشی

    نام و نام خانوادگی: مهری دلوریان زاده

  

  کارشناس ارشد علوم بهداشتی در تغذیه-

  پست سازمانی: عضو هیات علمی- معاون آموزشی دانشکده

  مرتبه علمی: مربی

  پست الکترونیک: delvarianzadeh_mehri@yahoo.com 

  شماره تماس: ۳۲۳۳۲۴۸۲-۰۲۳