معاونت آموزشی

  نام و نام خانوادگی: مهری دلوریان زاده

  متولد: 

  کارشناس ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

  پست سازمانی: عضو هیات علمی

  مرتبه علمی: مربی

  پست الکترونیک: delvarianzadeh_mehri@yahoo.com 

  شماره تماس: ۳۲۳۳۲۴۸۲-۰۲۳