سرپرست دانشکده

نام و نام خانوادگی: دکتر الله بخش جاوید

  متولد: ۱۳۵۲/۰۴/۰۷

  دکترای تخصصی بهداشت محیط

  پست سازمانی: عضو هیات علمی

  مرتبه علمی: استادیار

  پست الکترونیک: cavid_a@yahoo.com

  شماره تماس: 02332335588