سرپرست دانشکده

نام و نام خانوادگی: دکتر الله بخش جاوید

  متولد: ۱۳۵۲/۰۴/۰۷

  دکترای تخصصی بهداشت محیط

  پست سازمانی: عضو هیات علمی

  مرتبه علمی: استادیار

  پست الکترونیک: cavid_a@yahoo.com

  شماره تماس: 02332335588

 

 

وظایف و اختیارات رئیس دانشکده/ پژوهشکده / آموزشکده:

1 .ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده/ ژوهشکده / آموزشکده؛

2 .ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس موسسه به مدیران گروه ها؛

3 .نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس موسسه ابلاغ می شود؛

4 .ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده/ پژوهشکده / آموزشکده؛

5 .نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیأت علمی دانشکده/ پژوهشکده / آموزشکده؛

6 .پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده/ پژوهشکده / آموزشکده؛

7 .ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رییس موسسه؛

8 .بررسی صلاحیت معاونان گروه ها و اظهار نظر درباره آنان.