سرفصل دروس اپیدمیولوژی

سرفصل دروس کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

سرفصل دروس کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته اپیدمیولوژی

 

 

تعداد واحدهای درسی:

- درس جبرانی                                                   1 واحد (سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی)

- دروس اختصاصی اجباری                                    ۱۸ واحد

- دروس اختصاصی اختیاری                                   6 واحد

- سمینار                                                           2 واحد

- پایان نامه                                                         6 واحد

جمع                                                                  32 واحد

 

 دروس جبرانی کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته اپیدمیولوژی

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

01

سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی

1

9

17

26

 

 

 

کلیه دانشجویان ملزم به اخذ و گذراندن این واحد به عنوان کمبود و جبرانی می‌باشند.

 

 

دروس اختصاصی اجباری (core) کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته اپیدمیولوژی

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

02

اصول اپیدمیولوژی

2

34

-

34

 

03

روش های اپیدمیولوژی

2

34

-

34

02

04

روش های آمار زیستی 1

2

34

-

34

-

05

روش های آمار زیستی 2

2

34

-

34

04

06

اپیدمیولوژی بیماری های واگیر

2

34

-

34

02

07

اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر

2

34

-

34

03 و 02

08

تحلیل داده‌های بهداشتی با کامپیوتر

2

17

34

51

05 و 04

09

روش های آماری در اپیدمیولوژی

2

34

 

34

02 و 04

10

روش تحقیق

2

17

34

51

 

جمع

 

18

 

 

 

 

 

 

 دروس اختصاصی اختیاری (non core) کارشناسی ارشد رشته اپیدمیولوژی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

11

روش های نمونه گیری

2

34

-

34

04

12

روش های آماری ناپارامتری

2

34

-

34

05

13

مدل سازی اپیدمیولوژی

2

34

-

34

02 و 03 و 05 و 05

14

اقتصاد بهداشت

2

34

-

34

-

15

جمعیت شناسی پزشکی

2

34

-

34

-

16

اپیدمیولوژی بالینی

2

34

-

34

03 و 09

17

کارآزمایی بالینی

2

34

-

34

03 و 02

18

روشهای تحلیل داده‌های چند متغیره

2

34

-

34

05

19

اپیدمیولوژی محیط

2

34

-

34

02و04و05و10

20

اپیدمیولوژی ژنتیک

2

34

-

34

02

21

اپیدمیولوژی باروری

2

34

-

34

02

22

اپیدمیولوژی سرطان

2

34

-

34

02و04و10

23

کاربرد اپیدمیولوژی در نظام سلامت

2

34

-

34

03 و 02

24

کارآموزی بهداشت

2

-

-

102

02و04و10

25

اپیدمیولوژی اجتماعی در سلامت

2

34

-

34

-

26

اصول مدیریت و برنامه ریزی بهداشت

2

34

 

34

-

جمع

32

 

 

طول دوره براساس آیین نامه آموزشی دوره مربوطه می‌باشد.

مدت تدریس در هر واحد نظری 17 ساعت و در هر واحد عملی 34 ساعت و کارآموزی 51 ساعت در طول یک نیم سال تحصیلی است.