اداره رفاه دانشجویان

خدماتی که در واحد رفاه دانشجویان انجام می شود

 1. پرداخت وام تحصیلی و مسکن برای دانشجویان روزانه به استثنای شاغل و بورسیه
 2. پرداخت وام ضروری و ودیعه مسکن برای دانشجویان دوره روزانه و دستیاران با شرایط خاص ( طبق آیین نامه صندوق رفاه)
 3. پرداخت وام کمک هزینه شاهد برای دانشجویان معزز شاهد و ایثارگران ( روزانه)
 4. پرداخت وام کمک شهریه دانشجویان معزز شاهد و ایثارگران دوره شبانه
 5. توزیع تجارت کارت جوان، عاملیت بانک تجارت برای کلیه دانشجویان و دستیاران برای بهره مند شدن از تسهیلات صندوق رفاه
 6. صدور aدفترچه بیمه برای دانشجویان متقاضی بیمه
 7. تحت پوشش بیمه حوادث  قراردادن کلیه دانشجویان و توزیع کارت بیمه حوادث
 8. پرداخت حق الزحمه به دانشجویانی که کار دانشجویی انجام می دهند
 9. اخذ شماره حساب جدید از بانک تجارت
 10. اخذ تضمین لازم از دانشجویان برای بهره مندی از تسهیلات صندوق رفاه
 11. انجام کلیه مکاتبات اداری برای انجام امور دانشجویان صندوق رفاه
 12. توزیع سهیمه پنیر و قند و سایر مواد لبنی در خوابگاهها
 13. تسویه حساب نهایی کلیه دانشجویان
 14. اخذ تسویه حساب نهایی از صندوق رفاه برای دانش آموختگان برای اخذ مدرک و هرگونه مجوز دیگری
 15. پرداخت وام کالا
 16. دریافت کالاهای پزشکی درخواستی دانشجویان و توزیع آن