نحوه شارژ کارت تغذیه

دانشجویان پس از دریافت کارت دانشجویی هوشمند خود در صورت تمایل به استفاده از غذای دانشجویی به ترتیب زیر اقدام نمایند :

1ـ واریز مبلغ حداقل 100000 ریال به حساب شماره 2178592806007نزد بانک ملی

 ارائه کارت دانشجویی همراه با فیش واریزی به واحد اتوماسیون واقع در ساختمان سایت مرکزی دانشگاه