اداره امور خوابگاهها

لوازم مورد نیاز برای سکونت در خوابگاه

ملحفه، بالش، پتو

دانشجویان خوابگاهی حداکثر دو روز قبل از تاریخ شروع ترم می توانند برای تکمیل مدارک و دریافت مجوز سکونت در خوابگاه به امور دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایند. 
 

تاریخ شروع ترم بهمن را از طریق سایت آموزش ملاحظه فرمایید

 

واحد امور خوابگاهها

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود دارای یک مجتمع خوابگاهی خواهران به نام شقایق و همچنین یک باب خوابگاه پسران به نام سامان               می باشد .دانشگاه

آدرس و شماره تلفن خوابگاههای مذکور بشرح ذیل می باشد:

1- خوابگاه شقایق: خیابان شهدا- روبروی درب دوم پادگان

تلفن های تماس 12-11- 3330610 و 3361718

2- خوابگاه سامان: خیابان تهران- انتهای جاده فرعی جنب دانشگاه آزاد اسلامی تلفن تماس 7-3394936

مراحل ا خذ مجوز اقامت درخوا بگاه

1 ـ  معرفی نامه از اداره کل آموزش دانشگاه وانتخاب واحد

2 ـ  تنظیم سند تعهد محضری در یکی از  د فاتر اسناد رسمی کشور طبق فرم های تحویلی از واحد پذیرش وثبت نام معاونت دانشجویی

3 ـ  تکمیل درخواست و پرسشنامه ها وامضاء فرم تعهد رعایت مقررات و قوانین خوابگاه توسط دانشجو

4- 3 قطعه عکس 4*3 پشت نویس شده

6-  صدور مجوز اقامت در خوابگاه

میزان اجاره بها خوابگاه

میزان اجاره بها خوابگاه دانشجویان مجردی بر مبنای میزان وام مسکن مجردی بشرح ذیل می باشد .

- اتاق 1و2 نفره ماهیانه 100 % مبلغ  وام مسکن مجردی

- اتاق 3و4 نفره ماهیانه 80 % مبلغ  وام مسکن مجردی

- اتاق 5و6 نفره ماهیانه 70 % مبلغ  وام مسکن مجردی

- اتاق 7و8 نفره ماهیانه 60% مبلغ  وام مسکن مجردی

-اتاق 9 نفره ماهیانه 50% مبلغ  وام مسکن مجردی

میزان وام مسکن مجردی ماهیانه مبلغ 250000ریال می باشد .

نکات قابل توجه:

1-   مجوز خوابگاه در شروع هر سال تحصیلی در صورت داشتن ظرفیت تمدید میگردد.

2-  دانشجویانی که به هر علت خوابگاه را ترک مینمایند (انتقالی  مهمانی  انصراف اقامت در شهر و ) بایستی در اسرع وقت با خوابگاه تسویه حساب نمایند ومجوز دریافتی را پس از تسویه حساب با دفتر خوابگاه به امور دانشجویی دانشگاه تحویل نمایند در صورت عدم تسویه حساب حتی در صورت عدم سکونت اجاره بهاء خوابگاه تا 10 برابر قابل احتساب میباشد.

3 - دانشجویان غیر بومی که در سطح شهر مبادرت به اجاره منزل می نمایند می توانند از وام مسکن که هر نیمسال پرداخت می گردد استفاده نمایند.

4 - در صورت محدودیت اسکان در خوابگاه مدت زمان استفاده از خوابگاه با توجه به مقاطع تحصیلی کاهش می یابد.