شورای انضباطی

 

جایگاه بلند و شأن با عظمت دانشگاه در جاری و ساری نمودن علم ومعنویت و تربیت و اخلاق و بارور نمودن خلاقیت و هوشمندی و ابتکار و نوآوری در افکار و اذهان نسل جوان دانشجو و در نتیجه پرتو افشانی جامعه به برکات حاصله از آن که همان تقویت و جهش جامعه به سوی جامعه ای پویا و فرهنگ مدار و تمدن ساز بشری می باشد ضرورتی است که بر کسی پوشیده نیست، لذا پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگه داشتن محیط های آموزشی و پژوهشی و تأمین حقوق عمومی دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی نظمی ، هنجار شکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران از اهداف مهمی محسوب می شوند که کمیته انضباطی دانشجویان در دانشگاهها در راستای کمک به تحقق آنها تشکیل و در این زمینه سعی بسزا و تلاشی چشمگیر داشته است.

در راستای کمک به تحقیق این اهداف طی مصوبه جلسه 358 شورای انقلاب فرهنگی به تاریخ 14/6/74 آیین نامه انضباطی تصویب و به دانشگاه ها ابلاغ گردید و با هدف تفکیک جزئی تر تخلفات و رفع ابهام از تداخل و کلیت در آنها ، تطبیق و ایجاد تناسب میان تخلفات و تنبیهات و در نتیجه وحدت رویه بیشتر در احکام صادره در سال 1388شیوه نامه انضباطی دانشجویان تصویب و ابلاغ شد . 
لذا هرگونه اقدام و رسیدگی و تصمیم گیری در خصوص تخلفات دانشجویی در ابعاد جرائم عمومی ، آموزشی ، اداری ، سیاسی ، امنیتی و تخلفات اخلاقی ضمن دریافت شکایت از اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و در مواردی خارج از دانشگاه ، با محوریت کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاه و بر اساس شیوه نامه انضباطی صورت خواهد گرفت .


کمیته انضباطی دانشجویان دارای دو شورای بدوی و تجدیدنظر می باشند .

ترکیب اعضای جلسه انضباطی

الف- ترکیب اعضای کمیته انضباطی بدوی دانشگاه:  

1- معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه بعنوان رئیس کمیته بدوی

2- مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه یا نماینده تام الاختیار ایشان

3- یکی از اعضای علمی دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه

4- دو نفر دانشجوی دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه

5- دبیر کمیته انضباطی بدوی ، بدون داشتن حق رﺃی

ب- ترکیب اعضای کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه:  

1- رئیس دانشگاه به عنوان رئیس کمیته تجدید نظر

2- مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

3- معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه به عنوان دبیر کمیته تجدید نظر

4- دو نفر اعضای هیات علمی دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه (غیر اعضای کمیته بدوی)

5- یک نفر دانشجوی دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه (غیر از اعضای کمیته بدوی)