مدیر مالی

سرپرست مدیریت مالی معاونت دانشجویی و فرهنگی

مراد علی باقری