کارشناسان امور دانشجویی

مدیر امور دانشجویی 

مهین صالحیان

کارشناس مسئول دانشجویی

نجمه سادات مظلومی

کارشناس امور دانشجویی

علیرضا ایثاری

کارشناس امور دانشجویی

ملیحه سادات موسوی اطهر