صفحه نخست arrow مقاطع تحصیلات تکمیلی arrow دكتري تخصصي

منوی اصلی

ورود به سایت


دریافت رمز عبور

لینک Rss مطالب

آيين نامه مقطع دكتري تخصصي چاپ ایمیل
نگارش یافته توسط Fariba Soltani   
30 خرداد 1390 ساعت 08:29

طبق آئين نامه آموزشي دوره هاي مقطع دكتري مصوب بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 23/3/83


 

آئین نامه دوره دکترا Ph.D

فصل اول


کلیات

دوره دکترا Ph.D ، بالاترین مقطع تحصیلی آموزش عالی است که به اعطای مدرک می انجامد و مجموعه ای هماهنگ، ازفعالیت های آموزشی و پژوهشی است .

تبصره :

در این آئین نامه ، به منظور اختصار به تمام دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مجاز که در زمینه تحصیلات تکمیلی فعالیت دارند . موسسه گفته می شود همچنین در این آئین نامه به واحد های آموزشی یا پژوهشی تحت پوشش موسسه به اختصار "دانشکده " وبه شورای کمیته تحصیلات تکمیلی مربوط " شورای تحصیلات تکمیلی " دانشکده گفته می شود.

هدف از ایجاد دوره دکترا تربیت افرادی است که با احاطه یافتن به آثار علمی در یک زمینه خاص و آشنا شدن با روشهای پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی آموزش و پژوهش ، بتوانند با نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقی، دررفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش، در رشته تخصصی خود ، موثر بوده و به تازه

محور اصلی فعالیتهای دوره دکترا ، پژوهش و کسب تبحر در یک رشته خاص علمی است و آموزش وسیله بر طرف کردن کاستی های آموزشی دانشجویان این دوره است تا راه را برای وصول به اهداف دوره هموار سازد.

ماده 4 : مراحل دوره

دوره دکترا به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم می شود. مرحله آموزشی از زمان پذیرفته شدن دانشجو در امتحان ورودی آغاز وبه امتحان "جامع " ختم می شود. مرحله پژوهشی پس از مرحله آموزشی آغاز و با تدوین رساله و دفاع از آن پایان    می پذیرد.

تبصره :

دانشجویان دوره دکترا می توانند تحقیقات اولیه مرحله پژوهشی خود را در مرحله آموزشی آغاز نمایند ولی ثبت نام رسمی آنها برای مرحله پژوهشی و تدوین رساله منوط به موفقیت در امتحان جامع است.


فصل دوم


شرایط ورود

1) داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی

2) داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد(فوق لیسانس ) یا دکترای حرفه ای یا بالاتر ، متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا ، از یکی دانشگاه های داخل یا خارج کشور که حسب مورد به تائید وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.

3) موفقیت در امتحان یکی از زبانهای خارجی ، به تعیین شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده .

4) قبولی در امتحانات اختصاصی ورود به دکترا.

5) داشتن معرفی نامه ، مبنی بر صلاحیت تحصیل در دوره دکترا ، حداقل از 2 تن از استادان قبلی داوطلب.

تبصره :

تشخیص اینکه دارنده کدام دانشنامه در کدام رشته می تواند تحصیل کند و همچنین تعیین شرایط تطبیق , با گروه برنامه ریزی ذیربط در شورای عالی برنامه ریزی است.

تبصره 2 :

در ورود به دوره دکترا محدودیت سنی برای داوطلبان وجود نداردفصل سوم

ماده 6 :

استاد راهنما به تقاضای دانشجو و موافقت کتبی استاد وبا تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده تعیین می گردد.

تبصره :

استاد راهنما ، باید حداکثر تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی دانشجو، تعیین می شود . تا زمانی که استاد راهنما انتخاب نشده است مدیر گروه وظایف استاد راهنما را  برعهده می گیرد.

ماده 7 :

استاد راهنما باید عضو هیات علمی در یکی از موسسات بوده و حداقل دارای زمینه استاد یاری یا استاد یار پژوهشی و سه سال سابقه تدریس یا تحقیق در دوره کارشناسی  ارشد و یا بالاتر باشد.

ماده 8:

به پیشنهاد استاد راهنما و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ، یک یا دو نفر از اعضاء هیات علمی یا از صاحبنظران و محققان برجسته ، به عنوان استاد مشاور تعیین  می شود.

تبصره:

استادان مشاور باید دارای مدرک دکترا درحداقل مرتبه استادیار یا استادیار پژوهشی با سابقه 3 سال تدریس یا تحقیق در دوره کارشناسی ارشد باشند. برای صاحبنظران و

 محققانی که عضو هیات علمی نیستند داشتن مدرک دکترا الزامی است .

 


فصل چهارم

ماده 9 :

دانشجویی که برای دوره دکترا ثبت نام می کند، بسته به میزان دروس در برنامه مصوب موظف است بین 12 تا 30 واحد درسی را با نظر استاد راهنما مطابق برنامه مصوب  شورای عالی برنامه ریزی در مدت مجاز دوره با موفقیت بگذراند.

تبصره:

اگر دانشجویی، تعدادی از واحدهای درسی لازم را در دوره کارشناسی ارشد نگذرانده باشد، موظف است به تشخیص دانشکده کمبود واحدهای درسی خود را در مرحله  آموزشی جبران کند.

حداکثر تعداد واحدهای جبرانی 16 واحد و حداقل نمره آن بدون احتساب در میانگین کل دانشجودر هر درس 12 از 20 است. به ازاء هر8 واحد جبرانی یک نیمسال تحصیلی به  مدت مجاز مرحله آموزشی افزوده می شود.

ماده 10:

برنامه درسی مرحله آموزشی در هر رشته، توسط گروه برنامه ریزی ذیربط در شورای عالی برنامه ریزی تهیه و تدوین گردیده و به تصویب شواری عالی برنامه ریزی میرسد. اجرای هر برنامه ای که به تصویب شورای عالی برنامه ریزی نرسیده باشد فاقد اعتبار است.

تبصره:
تمام موسسات می توانند برنامه های پیشنهادی خود را جهت بررسی و تصویب به شورای عالی برنامه ریزی ارسال دارند.
ماده 11 :

دانشجو، در مرحله آموزشی موظف است در هر نیمسال تحصیلی بین 6 تا 10 واحد درسی از دروس مرحله آموزشی را انتخاب و ثبت نام کند، مگر آنکه کمتر از 6 واحد درسی باقی داشته باشد.

ماده 12 :


طول مدت مجاز مرحله آموزشی به تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و با توجه به تعداد واحد درسی در برنامه مصوب 2 تا 5 نیسمال تحصیلی است چنانچه دانشجو نتواند در این مدت مرحله آموزشی را به پایان برساند از ادامه تحصیل محروم می شود.

ماده 13 :

حداقل نمره قبولی در هر درس 14 از 20 است. درصورتیکه نمره دانشجو در یک درس کمتر از 14 باشد، باید آنرا تکرار کند. در هر حال میانگین کل دانشجو در دوره دکترا نباید از 15 کمتر باشد.

تبصره :

چنانچه میانگین کل نمره های دانشجو در مدت مجاز تحصیل، درمرحله آموزشی به 15 نرسد از ادامه تحصیل محروم می شود.


فصل پنجم

ماده 14:

دانشجوئی که دروس مرحله آموزشی را با موفقیت به اتمام رسانیده باشد، باید در یک امتحان جامع که بصورت کتبی و شفاهی برگزار می شود شرکت کند. این امتحان زیر نظر شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده توسط هیاتی مرکب از 5 نفر به شرح زیر برگزار می شود.

- استاد راهنما

- 4 نفر عضو هیات علمی دارای حداقل مرتبه استادیاری یا استادیار پژوهشی با 3 سال سابقه تدریس یا تحقیق در دوره کارشناسی ارشد و یا بالاتر به تعیین شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده.

ماده 15 :

میانگین کل نمرات امتحان جامع، نباید از 15 کمتر باشد. دانشجویانی که میانگین کل نمره امتحان جامع آنها، از 15 کمتر باشد، تنها یک بار دیگر می توانند در امتحان جامع شرکت کنند.
تبصره:
موسسه ذیربط موظف است قبولی یا عدم قبولی دانشجو را در امتحان جامع، کتبا" به وی ابلاغ نماید.
فصل ششم
ماده 16:
ثبت نام دانشجو در مرحله پژوهشی و تدوین رساله، پس از اعلام قبولی وی درامتحان جامع، صورت می گیرد.
ماده 17:
دانشجو باید حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی پس از قبولی در امتحان جامع ، موضوع رساله خود را با موافقت استاد راهنما تعیین و پس از تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ، مرحله پژوهش را آغاز نماید.
تبصره:
موسسه موظف است پذیرش و ثبت موضوع رساله دانشجو را کتبا" به وی ابلاغ نماید.
ماده 18 :
تعداد واحدهای رساله در مرحله پژوهشی ، بسته به تعداد واحدهای گذرانده شده در مرحله آموزشی، حداقل 16 و حداکثر 30 واحد است. در هر حال، مجموع واحدهای آموزشی و پژوهشی دانشجو در دوره دکترا نباید از 42 واحد کمتر و از 50 واحد بیشتر باشد.
ماده 19:
تمام فعالیتهای عملی و پژوهشی دانشجو، در مرحله پژوهشی و تدوین رساله باید با هدایت و نظارت استاد راهنما صورت می گیرد. دانشجو موظف است در هر زمانی که استاد راهنما تعیین کند، نتیجه تحقیقات خود را به وی گزارش نماید.
ماده 20:
دفاع از رساله پس از تدوین آن توسط دانشجو و تائید کیفیت علمی و صحت مطالب آن از طریق استاد راهنما و اظهار کتبی حداقل یک نفر دیگر از هیات داوران، مبنی بر قابل دفاع بودن رساله، در حضور هیات داوران صورت می گیرد.
تبصره :
تائیدیه استاد راهنما و اساتید مشاور باید در نخستین صفحات رساله درج شود.
ماده 21:
ترکیب هیات داوران به شرح زیر است:

 1) استاد راهنما به عنوان رئیس هیات داوران.
 2) استاد یا اساتید مشاور.
 3) 4 نفر از اعضای هیات علمی در رشته مربوطه با درجه حداقل استادیاری یا استادیار پژوهشی و سه سال سابقه تدریس و تحقیق در دوره کارشناسی ارشد، به انتخاب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده که باید حداقل یک نفر آنها دانشیار ودو نفرآنها از موسسات دیگر باشند.
 4) نماینده ای از شورای تحصیلات تکمیلی موسسه به عنوان ناظر و بدون حق رای.
ماده 22:
جلسه دفاعیه با ریاست استاد راهنما و حضور حداقل 3 تن دیگر از اعضای هیات داوران ، رسمیت می یابد، دانشجو موظف است در این جلسه گزارشی از کار تحقیقاتی و رساله خود را ارائه نموده و از آن دفاع نماید.
ماده 23:
هیات داوران در پایان جلسه دفاعیه پس از شور و بررسی در خصوص اصالت صحت رساله، امتیازآن را به شرح زیر مشخص می نماید:
الف: قبول:

  1) با درجه عالی
  2) با درجه بسیار خوب
  3) با درجه خوب
  4) با درجه قابل قبولملاک تصمیم گیری در خصوص رد یا قبول رساله، رای موافق حداقل چهار تن از اعضای هیات داوران است و برای درجه بندی مراتب قبولی رای موافق حداقل سه تن از اعضاء ضروری است.
تبصره 1:
در صورتیکه تعداد آراء موافق و مخالف برای تصمیم گیری برابر باشد رای رئیس هیات نافذ است.
تبصره 2:
چنانچه هیات داوران رساله را از جهاتی، ناقص تشخیص دهد موارد نقص را در رای خود ذکر نموده و از دانشجو می خواهد در مدتی که از حداکثر مجاز دوران تحصیل وی تجاوز نکند رساله خود را تکمیل و مجددا" از آن دفاع نماید.


فصل هفتم

ماده 24:

حداکثر مجاز تحصیل در دوره دکترا 5/4 سال است. چنانچه دانشجو در این مدت نتواند رساله خود را تکمیل و از آن دفاع نماید از ادامه تحصیل در آن رشته محروم می شود

تبصره :

شورای تحصیلات تکمیلی موسسه می تواند در موارد استثنائی به پیشنهاد استاد راهنما و تائید دانشکده حداکثر تا سه نیمسال تحصیلی به مدت مجاز تحصیل دانشجو اضافه نماید.

ماده 25:

دانشجوی دکترا باید بطور تمام وقت به تحصیل بپردازد تا بتواند از مزایای دانشجویی دوره دکترا برخوردار شود. آئین نامه های اجرایی لازم در این زمینه توسط مراجع ذیربط تهیه، تصویب و ابلاغ خواهد شد.

ماده 26:

عدم ثبت نام یا ثبت رساله در زمان مقرر به منزله انصراف دانشجو از تحصیل تلقی می شود در موارد استثنائی که دانشجو عذر موجه داشته باشد می تواند با موافقت دانشکده و تائید شورای تحصیلات تکمیلی موسسه و با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل ، حداکثر تا دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

ماده 27:

به دانشجویانی که معدل کل امتحان جامع آنها 15 و بالاتر باشد اعم از آنکه برای مرحله تدوین رساله ثبت نام کنند یا از ادامه تحصیل منصرف شوند، بنا به درخواست آنان تائیدیه ای مبنی بر گذراندن مرحله آموزشی دوره دکترا از سوی موسسه ذیربط داده می شود

ماده 28:

نحوه پذیرش و ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی متقاضی انتقال از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی یا پژوهشی خارج از کشور به دوره های دکترا در موسسات داخل، مطابـــــــــق آئین نامه ای است که به تصویب شورای عالی برنامه ریزی رسیده و به واحدهای مجری ابلاغ شده یا می شود.


ماده 29:

این آئین نامه در 7 فصل و 29 ماده و 15 تبصره در جلسه 274 مورخ 18/12/1372 شورای عالی برنامه ریزی به تصویب نهایی رسیده و از اول سال تحصیلـــــــــــی 74-1373 لازم الاجرا است. از تاریخ اجرا کلیه بخشنامه ها و آئین نامه های آموزشی و پژوهشی مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آئین نامه لغو می گردد.

ماده 30:

حداقل و حداکثر مدت مجاز تحصیل به ترتیب 3 و 4 سال است . درصورتیکه دانشجو در مدت مجاز تحصیل نتواند رسال خود را به تصویب برساند از ادامه تحصیل در آن رشته محروم می شود.

تبصره:
کمیسیون آموزشی دانشگاه می تواند در موارد استثنائی به پیشنهاد استاد راهنما و تائید گروه آموزشی حداکثر تا سه نیمسال تحصیلی به مدت مجاز تحصیل دانشجو اضافه نماید.

ماده 31:

دانشجوی دوره دکترا باید بطور تمام وقت به تحصیل بپردازد و چنانچه مطابق مقررات آموزشی ثبت نام نماید و ادامه تحصیل دهد از مزایای دانشجوئی دوره دکترا برخوردار می گردد.

تبصره1:
آئین نامه های اجرائی لازم ، به تصویب مراجع ذیربط خواهد رسید.

تبصره2:
عدم ثبت رساله و یا عدم نام نویسی در زمان مقرر بمنزله انصراف از تحصیل خواهد بود در موارد استثنائی که دانشجو عذر موجه داشته باشد با موافقت گروه و تائید کمیسیون آموزشی دانشگاه و با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل می تواند حداکثر تا دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره3:
دانشجوئی که معدل کل امتحان جامع آنها 15 و بالاتر باشد اعم از آنکه برای مراحل تدوین رساله ثبت نام کنند یا از ادامه تحصیل منصرف شوند بنا به درخواست آنان تائیدیه ای مبنی بر گذراندن مرحله آموزشی دوره دکترا از سوی آموزش دانشگاه به آنان داده خواهد شد.

ماده 32:

 نحوه پذیرش و ادامه تحصیل دانشجویان متقاضی انتقال از دانشگا ه های خارج از کشور به دوره دکترا در دانشگاهای داخل مطابق مقرراتی است که طبق این آئین نامه تنظیم و به تصویب شورایعالی برنامه ریزی خواهد رسید.

آيين نامه آموزشی

pdf

دانلود فایل آيين نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی

 


 

 


تاریخ بروز رسانی ( 10 خرداد 1395 ساعت 08:02 )