معاونت آموزشی مامایی و بهداشت باروری

نام و نام خانوادگی: گیتی آتش سخن

رشته تحصیلی:  مامایی – کارشناسی ارشد

سمت: سرپرست معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

مرتبه علمی:  مربی

ایمیل:

Atashsokhan@shmu.ac.ir

تلفن:

۰۲۳ ۳۲۳۹۵۰۵۴

داخلی ۲۱۲

 
اعضای شورای تحصیلات تکمیلی مامایی و بهداشت باروری
 
 

 اسامی شورای تحصیلات تکمیلی بهداشت باروری و مامایی

 نام و  نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر حسین ابراهیمی

رئیس شورای تحصیلات تکمیلی بهداشت باروری ومامایی

آقای دکتر حمید واحدی

عضو شورای تحصیلات تکمیلی بهداشت باروری ومامایی

آقای دکتر محمد حسن امامیان

عضو شورای تحصیلات تکمیلی بهداشت باروری ومامایی

  خانم دکتر افسانه کرامت

عضو شورای تحصیلات تکمیلی بهداشت  باروری ومامایی

آقای دکتر علی محمد نظری

عضو شورای تحصیلات تکمیلی بهداشت باروری ومامایی

خانم دکتر زهرا متقی

عضو شورای تحصیلات تکمیلی بهداشت باروری ومامایی

خانم گیتی آتش سخن

دبیر شورای تحصیلات تکمیلی بهداشت باروری ومامایی