رئیس دانشکده

سرپرست دانشکده پرستاری ومامایی : دکتــرحسین ابراهیمی

 تحصیلات :  دکتری تخصصی پرستاری

رتبه علمی :استادیار - عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 

 

 

 پیام سرپرست دانشکده:

 خدارا سپاس می گوییم که باردیگر این فرصت را به ما ارزانی داشت تا درعرصه دیگر از  حوزه های علمی و فرهنگی  خدمت نماییم . دانشکده پرستاری و مامایی به عنوان قدیمیترین  دانشکده دردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود  با متنوع ترین گروههای آموزشی در رشته های بهداشت باروری (در مقطعPh.D)، مامایی،  پرستاری، هوشبری و اتاق عمل درمقطع کارشناسی) و برخورداری از بیشترین تعداد  دانشجو و هیات علمی سهم بزرگی در عرصه علمی  این دانشگاه دارد.

براساس سیاستهای کلان دانشگاه برای استقلال دانشکده ها، این دانشکده نیز درسال ۱۳۸۹استقلال یافت. به عنوان  یک دانشکده مستقل نوپا، ما به خوبی به سختی راهی که در پیش گرفته ایم واقفیم، اما تنها توکل به لطف الهی و پشت گرمی به  همت دانشجویان،  کارکنان، مدرسین و اعضاء محترم هیات علمی دانشکده ما را دراین راه ثابت قدم نگه می دارد.

از شما دانشجویان و پرسنل محترم انتظار می رود تا با تلاش و جدیت در این عرصه علمی  و فرهنگی وظایف حرفه ای خودرا به انجام رسانید و رضایت خدا و بندگان او را سرلوحه فعالیت خود قراردهید

به امید موفقیت شما

دکتر حسین ابراهیمی

ریاست دانشکده پرستاری و مامایی.