تقویم

قابل توجه
کلیه دانشجویان محترم شاغل به تحصیل
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
 
اول سال تحصیلی97-1396
تحت وب از تاریخ 1396/06/11 لغایت 1396/06/18

قابل توجه
کلیه دانشجویان محترم شاغل به تحصیل
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
 
اول سال تحصیلی97-1396
تحت وب از تاریخ 1396/06/11 لغایت 1396/06/18