تقویم

قابل توجه
کلیه دانشجویان محترم شاغل به تحصیل
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
 
اول سال تحصیلی97-1396
تحت وب از تاریخ 1396/06/11 لغایت 1396/06/18

قابل توجه
کلیه دانشجویان محترم شاغل به تحصیل
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
 
اول سال تحصیلی97-1396
تحت وب از تاریخ 1396/06/11 لغایت 1396/06/18

۱۶ مهر

تاریخ حذف و اضافه از 10 و 11 مهر ماه به یک شنبه و دوشنبه 16 لغایت17 مهر ماه تغییر یافت.

۱۷ مهر

 تاریخ حذف و اضافه از 10 و 11 مهر ماه به یک شنبه و دوشنبه 16 لغایت17 مهر ماه تغییر یافت.