مدیر روابط عمومی

نام و نام خانوادگی: عبدالرضا یوسفی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت

تلفن:۳۲۳۹۶۰۱۷-۰۲۳

پست الکترونیکی: salamat@shmu.ac.ir

 

سوابق:

- مدیر مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی کارکنان نظام سلامت

- کارشناس مسئول ارتباطات و آموزش سلامت

- مسئول روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه

- دبیر کمیته های اطلاع رسانی برنامههای مختلف سلامت

- عضو تیم تدوین برنامه آموزش سلامت وزارت بهداشت

- عضو کارگروه آمایش سرزمین استان سمنان

- مسئول گروههای پایش و نظارت معاونت بهداشتی

- نماینده دانشگاه در مجمع خیرین سلامت کشور