همکاران روابط عمومی

نام و نام خانوادگی: ملیحه باقری

سمت: کارشناس روابط عمومی

پست الکترونیکی: bagheri@shmu.ac.ir