روز جهانی پوکی استخوان (۲۰ OCT)

تاریخ برگزاری : ۲۸ مهر ۱۳۹۷ مناسبت ها