• ۰۶:۲۲ - دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸
برگزاری سمینار سراسری دانش پژوهی آموزشی در آیینه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی

برگزاری سمینار سراسری دانش پژوهی آموزشی در آیینه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی

سمینار سراسری دانش پژوهی آموزشی در آیینه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی درروز سه شنبه مورخ ۲۵ تیر ماه به صورت مجازی توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت برگزار گردید.
برگزاری جلسه کمیته ارزشیابی

برگزاری جلسه کمیته ارزشیابی

جلسه کمیته ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در روز شنبه مورخ ۲۲ تیرماه با حضور اعضای محترم کمیته و سرپرست محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با دستور جلسه بررسی شیوه نامه آزمون صلاحیت حرفه ای دانشجویان پرستاری برگزار گردید.
برگزاری جلسه جذب نهایی (اعضای هیات علمی دانشگاه)

برگزاری جلسه جذب نهایی (اعضای هیات علمی دانشگاه)

جلسه تصمیم گیری در خصوص پرونده های متقاضیان عضویت در کادر هیات علمی دانشگاه در روز جهارشنبه مورخ ۱۹ / ۰۴ / ۱۳۹۸ با حضور محترم ریاست دانشگاه و معاونت محترم آموزشی و اعضای محترم هیات اجرایی جذب دانشگاه در محل دفتر ریاست برگزار گردید.